Handels og salgsbetingelser ved salg til erhvervskunder - såkaldt B2B salg

Disse almindelige B2B salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra hosmøghe. Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for hosmøghe og Køber, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. hosmøghe er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem hosmøghe og Køber.

Tilbud og kundeoprettelse

For at kunne være B2B kunde skal der fremsendes et registeringsbevis fra SKAT indeholdt CVR nummer og hosmøghe skal godkende B2B kundeforholdet. 

Ethvert tilbud fra hosmøghe er bindende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne.

Ordre og fortrydelsesret

Afgivne ordrer er først forpligtende for hosmøghe, når Køber har modtaget hosmøghes skriftlige, herunder elektroniske ordrebekræftelse. Minimum ordrebeløb er 15.000 DKK med mindre andet er aftalt.

For ordre som iværksættes efter købers godkendelse er der ingen fortrydelsesret.

Leveringstid

Der er en forventet leveringstid på 2-3 uger. hosmøghe kan ikke drages til ansvar for eventuelle forsinkelser.

Priser

Alle priser er ekskl. moms, offentlige afgifter af enhver art, transport, ekspeditionsgebyr m.v.
Priser fremgår af hosmøghe til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse.

Undersøgelsespligt

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden produkterne tages i brug, gennemgå de leverede produkter, for at sikre sig, at disse er mangelfri og leveret aftalemæssigt.

Betaling

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. 

50 % skal betales inden ordren iværksættes (herefter ingen fortrydelsesret) og de sidste 50% plus transportomkostninger skal betales inden varerne fremsendes fra hosmøghe til kunden. Der ydes ingen kredit.

Ansvar for mangler og ansvarsbegrænsning

hosmøghe er kun ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i materialer eller udførelse, og ikke for mangler, der kan henføres til forkert behandling, installation, anvendelse eller opbevaring. Det er således en betingelse for hosmøghes ansvar, at Køber eller bruger har anvendt det leverede på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge hosmøghes eventuelle anvisninger. Køber og bruger henvises til at følge brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med produktet, eller til selv at indhente de fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde og løbende servicering af produktet.

Køber bærer selv risikoen for, at hosmøghes leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for Køber. Viser det sig, at produktet er behæftet med mangler, har hosmøghes ret til at foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg. Kun såfremt hosmøghe ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan Køber kræve erstatning, hvis de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt. Dog begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen og kan maks. andrage den aftalte købesum.

Reklamationer

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til hosmøghe uden ugrundet ophold.

Force majeure

I tilfælde af, at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder uden for hosmøghes kontrol, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan hosmøghe ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.

Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne skal afgøres ved voldgift, medmindre hosmøghe bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de danske domstole.